Categories
Forsk

Ny artikel om epistemisk kvalitet i demokratiskt beslutsfattande

Kan man mäta kvaliteten på demokratiska beslut? I debatten om epistemisk demokrati hävdar många att det är omöjligt, eftersom det inte råder något enighet om enligt vilka måttstockar vi ska utvärdera demokratiska beslut – och det är just på grund av vår oenighet i moraliska och politiska frågor som vi behöver demokratiska procedurer. I det här färska pappret försöker vi dock föreslå ett mått på epistemisk kvalitet: Huruvida slutsatserna stöds av adekvata skäl.

Med hjälp av en epistemologisk argumentationsteori skisserar vi hur man skulle kunna mäta hur pass väl slutsatsen stöds på skäl för olika typer av så kallade argumentationsscheman. Att slutsatsen stöds av skäl är ett nödvändigt men i sig otillräckligt villkor för epistemisk kvalitet som borde vara centralt för alla teorier om epistemisk demokrati.

Artikeln, som jag skrivit tillsammans med Henrik Friberg-Fernros, är publicerad i Social Epistemology, och ingår i ett kommande specialnummer om epistemisk demokrati, deliberativ kvalitet och expertis som jag redigerat tillsammans med Cathrine Holst och Henrik Friberg-Fernros. En preprint-version finns tillgänglig på min SSRN-sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *